Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting RegioPlus vindt uw privacy belangrijk, daarom laten we u via deze privacyverklaring weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die u heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites van Stichting RegioPlus:

Hoe wordt informatie verzameld?

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of een contactformulier invult via de website, deelt u persoonsgegevens met ons.

Daarnaast is het mogelijk dat u contact met ons opneemt, omdat u wilt weten welke informatie wij over u verzamelen of om een klacht in te dienen. Dan vragen we u om uw contactgegevens achter te laten zodat we contact met u kunnen opnemen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Op basis van de door u verstrekte gegevens worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Naam organisatie
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Doeleinden van de verwerking

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring, tenzij u daarvoor van tevoren uw toestemming heeft gegeven.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden gebruikt om:

 • Te kunnen bellen/ e-mailen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Te kunnen bellen/ e-mailen naar aanleiding van een contactverzoek
 • Eén van onze nieuwsbrieven te verzenden
 • Te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
 • Vragen te beantwoorden
 • Aan uw inzage-, correctie en/ of verwijderverzoek te kunnen voldoen
 • Klachten/ geschillen te kunnen oplossen
 • Onze overeenkomst te kunnen handhaven

Verplichte gegevens

Soms bent u verplicht om bepaalde gegevens achter te laten via de website. Dit moet u alleen als dat noodzakelijk is om invulling te kunnen geven aan de hierboven genoemde doeleinden. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres niet achterlaat, dan kunnen we u ook geen nieuwsbrief toesturen.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Stichting RegioPlus deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij het gaat om:

 • Derden die door ons worden ingeschakeld, zoals:
 • de beheerders van de websites
 • de clouddienst provider
 • Medewerkers van RegioPlus (inclusief ingehuurde krachten)

Toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot daartoe verantwoordelijke medewerkers binnen RegioPlus. Zowel onze medewerkers als die van derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Tot slot uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om te kunnen voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Voor wat betreft uw inschrijving voor één van onze nieuwsbrieven bewaren we uw gegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

Heeft u een contactverzoek gedaan via de website? Dan worden uw gegevens bewaard tot maximaal 12 maanden nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden.

Tot slot geldt voor de overige dienstverlening dat we uw gegevens bewaren tot maximaal 7 jaar indien er sprake is van een fiscale, wettelijke verplichting. En komt er geen overeenkomst met u tot stand, dan bewaren we uw gegevens maximaal 12 maanden.

Welke rechten heeft u?

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@regioplus.nl o.v.v. privacy.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit privacy reglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor sommige cookies is toestemming nodig.

Wij maken gebruik van Google Analytics. RegioPlus gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u vragen, neem dan contact op via info@regioplus.nl o.v.v. privacy.

Postadres

Stichting RegioPlus Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Louis Braillelaan 100, 2719 EK te Zoetermeer,

Telefoonnummer: 079 3230319

KvK-nummer: 27279993

Stichting RegioPlus is een samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.