Home » Geen categorie » Events » Sociale zekerheid en nieuwe privacywetgeving voor HR

Sociale zekerheid en nieuwe privacywetgeving voor HR

Ons land staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk aan het werk te houden. Dit vraagt om actieve betrokkenheid van de werkgever. Bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en wijzigingen in personeelsgegevens moet u als werkgever rekening houden met wet- en regelgeving.

In deze bijeenkomst op 27 maart 2018, speciaal voor HR-professionals, wordt u bijgepraat over de recente wijzigingen en nieuwste ontwikkelingen in de sociale zekerheid en over de betekenis van de nieuwe privacywetgeving (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Deze informatieve én toepasbare bijeenkomst wordt u aangeboden door WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met haar partners Aon en Hanze advocaat. De sprekers bieden volop ruimte voor interactie en praktische vragen, maar besteden in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

Update en vooruitblik sociale zekerheid (Aon)
Wat zijn de meest opmerkelijke ontwikkelingen rondom het eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA? En hoe ziet het ‘hybride stelsel’ er over een paar jaar uit? Wat zijn de aandachtspunten en mogelijke voorbereidingen voor een organisatie? Maar er is ook ruimte voor vragen als: hoe pakt de Wet Toezicht Loondomein uit voor werkgevers, en welke praktische invulling kunt u als werkgever geven aan de doelgroepenregistratie? We staan tevens stil bij het gevolg van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de toerekening van Ziektewetlasten uit 2012 en de praktische uitwerking van recente Arbo-wetgeving.

HR en de nieuwe privacywetgeving (Hanze advocaat)
Wat betekent de nieuwe privacywetgeving (AVG) in breder perspectief voor een organisatie? En wat zijn dan de specifieke risico’s en aandachtspunten voor HR, zoals die rondom personeelsgegevens (personeelsdossier, uitbesteding aan derden, in relatie tot de salarisverwerker, Arbodienst, verzekeraar et cetera)? We bespreken wat de rol van HR kan zijn bij bewustwording en gewenst gedrag van medewerkers ten aanzien van persoonsgegevens. Verder doen we suggesties voor werkbare manieren om ‘AVG-proof’ te zijn in situaties als indiensttreding, verzuim, ontslag of sociaal plan. Denk hierbij aan vragen als: wat mag u vragen, wat mag u vastleggen?

Interesse?

Meer informatie