Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21022 Deelnemers

Aanmelden

FYSIEKE BELASTING

Hulpmiddel voor de praktijk

Ergocoach: dat zijn wij allemaal. Maar wat zijn we dan precies? Wat moeten wij kennen en kunnen? Inspelend op de vragen uit de praktijk heeft de aan Gezond & Zeker verbonden Expertgroep Fysieke Belasting een handig houvast ontwikkeld: het Ergocoach Paspoort.

Al zo lang er ergocoaches zijn, wordt er gevraagd wat een ergocoach precies moet kennen (opleidingseisen) en kunnen (taakomschrijving). ‘Is een opleiding verplicht? Wat moet de opleiding behandelen? Welke opleidingsinstituten zijn geschikt? Wat moet ik als ergocoach precies kunnen? Wat zijn mijn taken? Hoe zit het als ik mijn ergocoachtaken uitbreid, bijvoorbeeld met scholing geven of hulpmiddeleninkoop? Omdat de rol van een ergocoach nauw samenhangt met haar/zijn specifieke taak en werkomgeving, zijn er geen uniforme antwoorden. Toch willen mensen houvast hebben. Daarom is er nu een paspoort voor ergocoaches!

Geen functiebeschrijving

Om duidelijk te maken wat het Ergocoach Paspoort precies is, moet je eerst weten wat het niet is. Het paspoort is in elk geval géén functiebeschrijving. Want Ergocoach is geen functie, maar een neventaak. Voor elke neventaak, dus ook voor ergocoachtaken, bekijk je welke (extra) kennis en vaardigheden iemand moet hebben. Maatwerk is hierbij van belang: je moet rekening houden met de specifieke beperkingen en vooral de specifieke mogelijkheden van de cliënten op die afdeling of locatie. Het Ergocoach Paspoort helpt om voor elke werkomgeving de gewenste bekwaamheden te bepalen.

Alle documenten die bij het Ergocoach Paspoort horen zijn:

  1. Ergocoach Paspoort voor Zorgverleners (aanvragen of download)
  2. Basisdeskundigheidsbeschrijving van Ergocoaches in de zorg (download)
  3. Toelichting op het Ergocoach Paspoort voor Zorgverleners (download)
  4. Ergocoach Paspoort voor Ondersteunende Diensten cq niet-cliëntgeboden taken (aanvragen of download)
  5. Toelichting op het Ergocoach Paspoort voor Ondersteunende Diensten (download)

Verdieping

Ergocoach is dus geen functie of kwaliteit, maar een verdieping binnen de eigen functie. Het Ergocoach Paspoort helpt om deze verdieping nader in te vullen. Je kunt het ook zien als een handvat om iemands bekwaamheid te bepalen. Het is een instrument om vast te stellen welke kennis en praktijkvaardigheden je al wel of nog niet hebt/beheerst. Zo kun je bepalen wat je nog moet leren of oefenen voor een optimale taakvervulling. In de thuiszorg zal dat bijvoorbeeld vaak samenhangen met trek- en duwkrachten (transfers, tilliftgebruik, steunkousen).

Basis versus extra

Het uitgangspunt voor het Ergocoach Paspoort is: het teamlid dat extra taken vervult om fysieke belasting tegen te gaan. De vraag is natuurlijk: wat is ‘extra’. Daarom heeft de expertgroep vastgesteld wat de basisdeskundigheid van een zorgverlener is. Ofwel: wat élke medewerker moet kennen en kunnen voor wat betreft preventie van fysieke belasting. Deze basisdeskundigheid vind je terug in het paspoort bij ‘groep A: algemene kennis en vaardigheden’ en ‘groep C: basisvaardigheden uitgewerkt naar handelingsniveau’. Aanvullend hierop geeft het paspoort handreikingen voor de extra kennis van de ergocoach (‘groep B’). Deze kerntaken zijn: signaleren en analyseren; adviseren; geven van voorlichting; coachen; borgen. Daarnaast mag je verwachten dat ergocoaches de basisvaardigheden meer op detailniveau beheersen. Bijvoorbeeld: tiltechnieken kunnen toepassen én kunnen voordoen.’

Breed bruikbaar

Omdat de expertgroep qua samenstelling een dwarsdoorsnede van de zorgsector vormt, is onze definitie van basisdeskundigheid breed bruikbaar. Hetzelfde geldt voor de aanvullende ergocoachbekwaamheden. In de expertgroep zijn onder meer vertegenwoordigd: Project Ergocoaches, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, brandwondencentra, leidinggevenden van ergocoaches, arbo-coördinatoren, opleidingsinstituten, onderzoeksinstituten en de Arbeidsinspectie. Er zitten geen ergocoaches in de expertgroep. Wel hebben diverse ergocoaches de eerste versie beoordeeld. Het is uniek om met zo'n breed samengestelde groep handreikingen te hebben gemaakt die overal in de zorgsector bruikbaar zijn. Het is heel vooruitstrevend om zó samen te werken.

Praktijk

Hoe gebruik je paspoort in de praktijk? Veel ergocoaches vinden het moeilijk om uit te leggen wat zij doen. Het paspoort geeft je rol handen en voeten. Het is een praktische wegwijzer die ergocoaches houvast geeft. Maar het is zeker geen keurslijf; dat zou averechts werken. Overigens zullen er altijd partijen zijn die het paspoort wel als standaard willen gebruiken. Maar dat mag ook. Instellingen zélf bepalen hoe zij het paspoort inzetten. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als ‘aftekenboekje’ waarin je bijhoudt wat je goed kent en kunt, en waar aanvullende deskundigheid gewenst is. Zodoende is het paspoort ook bruikbaar bij coachgesprekken. Het paspoortgebruik hangt helemaal af van de manier waarop de werkzaamheden in de instelling georganiseerd zijn – en dus van de specifieke behoeften van de instelling en de ergocoaches.’

Met het paspoort kunnen ergocoaches samen met hun leidinggevenden afwegingen maken: welke taken ga je uitvoeren; welke vaardigheden bezit je al; waar is verdieping gewenst. Zo kun je afhankelijk van de werksituatie en de cliënten bepalen welke competenties de ergocoach moet hebben. Dat maakt het bijvoorbeeld ook makkelijker om met opleidingsinstituten te overleggen: je kunt exact aangeven welke opleidingsmodules nodig zijn voor het opleiden of bijscholen van de ergocoaches. Het paspoort kan bijvoorbeeld ook een plaats krijgen in arbocatalogi. Verder kunnen instellingen ermee aantonen dat hun medewerkers competent zijn in het werken met transfermateriaal - een verplichting vanuit de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Wil je het Ergocoach Paspoort gaan gebruiken, dan kun je het volgende doen:

Originele Ergocoach Paspoorten in de huisstijl van Gezond & Zeker aanvragen (via het contactformulier of via het bestelformulier op deze site). Hieraan zijn alleen portokosten verbonden bij meer dan 1 exemplaar.

Instellingen kunnen de paspoorten laten uitvoeren in de eigen huisstijl, compleet met logo etc. Neem hiervoor contact met ons op.

De toelichtingen en het basisdeskundigheidsdocument voor zorgverleners zijn alleen digitaal verschenen, deze kun je downloaden op deze site.

Heb je vragen of opmerkingen over het Ergocoach Paspoort, neem dan contact met ons op.