Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Training en opleiding agressiehantering

Medewerkers moeten risicovolle situaties die in een functie kunnen ontstaan kunnen managen. Daarvoor moet je over de benodige kennis en ervaring kunnen beschikken. De werkgever biedt medewerkers hiervoor een training agressiehantering aan, daarna moet je er natuurlijk voor zorgen dat kennis en vaardigheden regelmatig worden opgefrist.

Wil je je kennis over het omgaan met agressie in de zorg toetsen? Doe dan de Gezond & Zeker E-Coach! Gratis E-learning modules speciaal voor zorgmedewerkers over agressie en geweld.

Inhoud van de training

De inhoud van de training agressiehantering moet zijn afgestemd op de aard en risico’s van je functie. In het onderstaande overzicht worden een aantal veel voorkomende cursuselementen genoemd. Je selecteert die elementen die volgens jou voor de betreffende functie relevant zijn.

Onderwerp

Medewerker Leidinggevende Functie specifiek
1.   Werking van het agressie mechanisme X X  
2.      Kennis van eigen primaire reacties (vluchten/vechten) X X  
3.      Emotionele zelfcontrole en beheersing X X -
4.      Slecht nieuws brengen - X X
5.      Omgaan met frustratieagressie: de-escaleren X X -
6.   Omgaan met instrumentele agressie en  
      grensoverschrijdend gedrag: grenzen stellen
X
X
-
7.   Fysieke beheersing
-
-
X
8.   Collegiale ondersteuning
X
X
-
9.   Assistentie verlenen
 
X
 
10. Feedback geven, feedback ontvangen
X
X
-
11. Risico schatting
-
X
X
12. Voorzorgsmaatregelen inzetten
-
X
X
13. Protocollen en werkinstructies opstellen
-
X
X
14. Veiligheid op straten en pleinen
-
-
X
15. Veilig op huisbezoek
-
-
X
16. Trauma verschijnselen herkennen
X
X
-
17. 1e Opvang
X
X
-
18. Nazorg verlenen
- X X
19. Vaardigheden handhavers (politietaken) - - X
 
Intensiteit en frequentie trainingsaanbod

De gewenste intensiteit van het trainingsprogramma is afhankelijk van de risico’s die iemand loopt tijdens het werk. De volgende informatie kan daarbij als een richtlijn worden gehanteerd.

Basistraining agressie hantering

Voor alle medewerkers met cliëntencontact en hun leidinggevende

  • Minimaal 1 dag
  • Het moet een praktische dag zijn, waarin in een hoog tempo verschillende situaties en vaardigheden geoefend worden
  • Binnen zes maanden na indiensttreden.

Verdiepingstraining agressiehantering

Voor alle functiegroepen waar kans op agressief gedrag nadrukkelijk aanwezig is

  • Minimaal 2 dagen, inhoud: afgestemd op de aard van de risico’s en de aard van de functie,
  • Binnen zes maanden na indiensttreden.

Training ‘preventie en begeleiding van agressie’

Voor stafmedewerkers (P&O’ers, Arbocoördinatoren en preventiemedewerker) en leidinggevenden

  • Duur: 2 dagen; inhoud afgestemd op de eigen organisatie,
  • Aandacht voor preventie, beleid, procedures, implementatie, opvang en nazorg.

Opfristrainingen ‘omgaan met agressie’

Voor alle medewerkers

  •  Duur: 1 dag, opfrissen theorie, houding en vaardigheden,
  • Verdieping op het gebied van teamfunctioneren/veilig werken in teams,
  • Minimaal één keer per drie jaar.
Keuze trainingsbureau

Er doen een hoop wilde verhalen de ronde over agressietrainingen. Niet elk trainingsbureau is gespecialiseerd in agressietrainingen. Hoe gaat het eraan toe in een training over zo’n beladen en emotioneel onderwerp?  Veel medewerkers hebben in hun carrière het nodige meegemaakt. Anderen hebben privé het een en ander voor de kiezen gehad. Hoe gaat de trainer om met deze situaties?

Een goed bureau zorgt voor voldoende veiligheid, zodat mensen de ruimte hebben om ervaringen te delen. Maar het is niet goed als de training alleen maar bij die ervaringen stil blijft staan. De training moet geen zelfhulpgroep worden! Uit onderzoek blijkt dat training effectief is als medewerkers hun primair emotionele reacties kunnen controleren (stress-inoculatie) en vervolgens intensief oefenen met vaardigheden die erop gericht zijn een agressiesituatie te de-escaleren of te beëindigen.

De trainer moet dus aan de ene kant veel ruimte geven en een veilige sfeer scheppen. Aan de andere kant moet hij het tempo in de training houden en medewerkers veel laten oefenen, zodat ze in hun kracht komen. De oefeningen zijn verdeeld in lichaamsgerichte oefeningen gericht op het beheersen van primaire reacties, ervaringsoefeningen waarbij medewerkers leren uit de strijd te blijven en oefeningen waarbij de acteur in de rol stapt van agressieve burger of klant.

Randvoorwaarden in de organisatie

Het is belangrijk om van te voren goed de verwachtingen van de deelnemers te managen. Laat de trainer intakes houden op de afdelingen die trainingen gaan volgen om te onderzoeken of er specifieke wensen of behoeften zijn. Nodig de deelnemers tijdig van tevoren uit. Wees duidelijk in het feit dat de training verplicht is, ook al hebben medewerkers de training al eerder gevolgd. Schrijf een duidelijke uitnodigingsbrief, waarin aangegeven locatie en tijden van de training, maar ook wie ze kunnen benaderen met vragen en hoe eventueel nazorg geregeld is.