Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Naar een plan van aanpak

Elke zorg- en welzijnsinstelling dient te beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. Dit moet garant staan voor een goede aanpak van de agressierisico's. De Arbeidsinspectie heeft bij 440 instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg het agressiebeleid onderzocht. In meer dan de helft van de gevallen voldeed dat beleid niet aan de eisen van de arbowet, zo stelde zij vast. Ongeveer een gelijk beeld ontstond bij een onderzoek in de Gehandicaptenzorg.

Een snelle check

Wil je snel een indruk krijgen van de situatie van het agressiebeleid bij jou in huis? Daarvoor kun je gebruik maken van de Quickscan Agressie en Onveiligheid. Mogelijk kunt je niet op alle vragen een goed antwoord geven. Mogelijk kom je tot de conclusie dat je op een of meer punten 'deels' of 'nee' hebt geantwoord. In die gevallen kun je overwegen de agressiescan uit te (laten) voeren.

De agressiescan als hulpmiddel tot..

De agressiescan is een stappenplan om tot een plan van aanpak te komen en het agressiebeleid op het gewenste niveau te brengen. De agressiescan is bedoeld voor grote en kleine instellingen. De personeelsfunctionaris of de arbocoördinator kan de scan gebruiken als een 'doe-het-zelf-instrument'. Natuurlijk kun je ook een externe deskundige inhuren.

Agressiescan: de zes stappen

Er bestaan kleine en grote organisaties. Instellingen met een uitgesproken agressie problematiek en instellingen waar de problematiek slechts in de marge speelt. Instellingen die het agressiebeleid al jaren lang hoog in het vaandel hebben staan en instellingen die daar net mee beginnen. De agressiescan is daarom zo opgesteld dat deze voor elke instelling op maat gemaakt kan worden .

Je bepaalt zelf welke informatie je nodig hebt. Vind je dat je al een goed beeld hebt van de situatie in je organisatie, dan kun je direct met het invullen van de veiligheidsindex (stap 4). Is dat niet het geval dan kun je aanvullende informatie verzamelen via een documentanalyse, (groeps-)gesprekken en/of een rondgang door het gebouw en de directe omgeving. Hoe je dat doet wordt in de volgende webpagina's toegelicht.  

  1. Het agressierisico bepalen. Stel vast of er binnen je organisatie sprake is van een agressierisico. Dan kun je beter oordelen over het belang van agressiebeleid.
  2. Documentenanalyse. Maak een analyse van de beleidsdocumenten, zoals risico inventarisatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak. Deze kunnen je een meer gefundeerd beeld geven van de problemen en gevoerde beleid.
  3. (Groeps-)Interviews. Praat met sleutelfiguren die samen een goede afspiegeling vormen van je organisatie. Zo krijg je een goed beeld van de aanwezige veiligheidsproblematiek, de manier waarop het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd en de gewenste maatregelen.
  4. Rondgang door gebouw en omgeving. Maak een ronde door gebouw en omgeving en let daarbij op de (bouw-)technische, materiële en organisatorische aspecten van de veiligheid .
  5. Veiligheidsindex vaststellen. Vul de vragenlijst in en bereken de veiligheidsindex. Zo krijg je een goed beeld van de gewenste maatregelen en prioriteiten.
  6. Plan van aanpak. Met behulp van de informatie uit de stappen 1 t/m 5 stel je een actieplan op.

Klik hier voor de Quickscan Agressie. Wil je de Quickscan invullen, download dan ook het Word Document.

Indien je je bezig houdt met een arbocatalogus agressie en geweld, kun je gebruik maken van het sjabloon Arbocatalogus agressie en geweld van het programma Veilige publieke taak. Deze kun je downloaden of in gedrukte vorm aanvragen op www.minbzk.nl/116737/sjabloon 

Inmiddels is door Veiligezorg® een quickscan ontwikkeld om snel inzicht te hebben hoe uw organisatie staat op het gebied van veiligheid.

Wilt u snel en duidelijk inzicht krijgen in waar uw instelling staat met het (sociaal) veiligheidsbeleid? Met de quickscan ‘Sociale Veiligheid op het werk’ van Veiligezorg® zet u binnen enkele minuten de relevante factoren op een rijtje. Zoals:
  • de ernst van fysieke dreiging en verzuim;
  • het gevoel van veiligheid op het werk;
  • arbeidstevredenheid, productiviteit en klantgerichtheid.
De uitkomsten van de scan worden kort toegelicht en voorzien van een aanbeveling voor vervolgactie.
Veel instellingen hebben de laatste jaren preventiebeleid ontwikkeld en hun medewerkers getraind in het omgaan met agressie en geweld. De quickscan vormt een goed begin voor een (hernieuwd) gesprek over het veiligheidsbeleid in uw instelling. U vindt de quickscan op
vragenlijst.caop.nl/sociale-veiligheid.