Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Agressie in de zorg

Agressie is een belangrijk probleem in de zorg. Cliënten die vanwege hun ziektebeeld, persoonlijkheid, of vanuit wanhoop, ellende of frustratie lastig gedrag vertonen.

Maar ook pesten op het werk valt onder de noemer agressie. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van agressie negen procent bedraagt. Gezond & Zeker ondersteunt medewerkers die zich bezig houden met het thema agressie. Veiligheidscoaches kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het verminderen van de gevolgen van agressie op de werkvloer. Tijdens de Gezond & Zeker Kennisdagen 2014 verzorgde GoodWork een indrukwekkende presentatie over het brein. Je brein is je beste hulpmiddel bij het omgaan met werkdruk en werkstress. Klik hier voor een impressie. 


Organisaties en instellingen zijn verplicht een ri&e uit te voeren, een plan van aanpak op te stellen en passende maatregelen te nemen (Arbowet). Deze pagina´s van de site gezondenzeker.nl informeren je over achtergronden en bieden je een stappenplan bij het opstellen van een plan van aanpak en hulp bij het kiezen van de juiste maatregelen.

Wat kun je leren over de preventie van agressie op deze site? 
  • Over de risico’s: Wat verstaan we onder agressie. Hoe vaak komt het voor en wat is het effect op medewerkers?
  • Over de oorzaken: Waardoor ontstaat agressie? Oorzaken bij cliënten, bij medewerkers en in de organisatie.
  • Over maatregelen: Welke maatregelen kunnen we nemen? Over registreren, de opvang, het teamoverleg, het werkproces, technische maatregelen, training etc.
  • Over het plan van aanpak: Over het inventariseren van risico's, beoordelen bestaand beleid en opstellen plan van aanpak. Ga naar de Quickscan Agressie voor een eerste indruk. 
Onderzoek 

Zorgverleners worden steeds vaker geconfronteerd met agressie. Het ligt voor de hand dat ook de zorgopleidingen aandacht besteden aan het voorkomen en omgaan ervan. Omdat niet duidelijk was of en hoe dat momenteel gebeurt, is hier onderzoek naar gedaan. 52 zorgopleidingen, ROC’s en hbo-instellingen meegedaan aan het onderzoek.
 
Het rapport 'Aandacht voor agressie in zorgopleidingen' is in 2014 aangeboden aan het ministerie van VWS, en geeft inzicht in de stand van zaken van onderwijs over het onderwerp agressie in het beroepsonderwijs verpleging en verzorging. Het onderwerp blijkt sterk te leven, er heerst een gevoel van urgentie bij de docenten. De bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek was groot en uit de reacties kwam een sterke betrokkenheid naar voren. Uit het onderzoek van LOCOmotion en RegioPlus blijkt dat aankomende zorgverleners gemiddeld 20 uur over de gehele opleiding les krijgen over agressie. Volgens meer dan de helft van de docenten is deze 20 uur te weinig. De docenten geven het huidige onderwijs over agressie in de zorgopleidingen een 6,7. Eén op de vijf docenten geeft de eigen opleiding op dit punt een onvoldoende.
 
Preventie krijgt in bijna alle opleidingen aandacht, maar in het kader van voorkomen is beter dan genezen zou inhoudelijk daar het accent moeten liggen. Ook nazorg en formeel technisch afhandelen van een incident heeft meer aandacht nodig. De geïnterviewde docenten hechten grote waarde aan de-escalerend handelen. Houding en basiscommunicatie van zorgverleners speelt daarin een grote rol.  Agressieonderwijs zou daar moeten starten.
Download hier het onderzoek en de bijlagen

Please wait